adidas Leveringsvoorwaarden

Lees deze leveringsvoorwaarden zorgvuldig door voordat u overgaat tot het bestellen van artikelen in de adidas webwinkel.

adidas

De wederpartij bij de overeenkomst met u is adidas International Trading B.V., Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 33305842 (hierna: adidas).

Wanneer zijn deze Leveringsvoorwaarden van toepassing?

Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door adidas. Wanneer u iets bestelt op onze adidas website (www.adidas.nl) of een webpagina die rechtstreeks met onze website is verbonden (Website), of een aanbieding van adidas aanvaardt, betekent dit dat u instemt met de toepassing van deze Leveringsvoorwaarden. Het is alleen mogelijk af te wijken van deze Leveringsvoorwaarden indien dit schriftelijk door adidas is overeengekomen.

Onze aanbiedingen en prijzen

De aanbiedingen op onze Website zijn vrijblijvend en niet bindend tegenover adidas. adidas is evenmin gebonden door evidente typefouten en vergissingen in omschrijvingen in reclame- en andere uitingen in de aanbieding en op onze Website. Kleine kleurverschillen en andere afwijkingen in producten zijn mogelijk als gevolg van verschillende beeldvormings- en weergavetechnologieën. adidas is niet aansprakelijk voor deze verschillen en afwijkingen.

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen staan vermeld in Euro. adidas behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar prijzen en producten voordat u een bestelling heeft geplaatst. adidas behoudt zich het recht voor speciale aanbiedingen of kortingen op ieder moment te wijzigen, te beperken of te beëindigen.

adidas brengt verzendkosten in rekening. De verzendkosten variëren per product en nadere informatie daarover staat vermeld onder het kopje ‘Verzending’ op onze Website. Deze kosten zullen, indien van toepassing, apart gespecificeerd en in rekening worden gebracht en opgeteld worden bij het totaal bedrag van de bestelling.

Indien de bestelling via een internetterminal in een adidas Detailhandel wordt verwerkt, neemt adidas eventuele verzendkosten, invoerrechten en verrekenkosten voor haar rekening.

Hoe komt er een overeenkomst met u tot stand?

U kunt uitsluitend als consument producten op onze Website bestellen, dus niet als wederverkoper. De minimumleeftijd voor de aankoop van producten via onze Website is 16.

Door u via de Website geplaatste bestellingen voor door adidas daarop aangeboden producten zijn een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. De koopovereenkomst komt pas tot stand nadat adidas de door u geplaatste bestelling per e-mail heeft bevestigd. Zolang u geen bevestiging heeft ontvangen, kunt u de bestelling annuleren.

U garandeert dat de door u aan adidas verstrekte gegevens in het verzoek of de bestelling juist en volledig zijn. adidas kan bestellingen weigeren. adidas heeft te allen tijde het recht om bestellingen vooraf te controleren of een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien adidas uw bestelling niet binnen tien werkdagen bevestigd heeft, wordt deze geacht te zijn geweigerd.

Speciale aspecten aan persoonlijk aangepaste producten

Om uw persoonlijk aangepaste producten (inclusief mi adidas producten) aan uw specificatie aan te passen, kunt u iedere combinatie van letters, nummers, symbolen en ruimtes toevoegen. U wordt vriendelijk verzocht niet de namen, woorden of zinnen te gebruiken, te uploaden, toe te voegen, te kopiëren of op andere wijze publiek te maken die vallen in een van de hierna genoemde categorieën:

 

1. een naam van een product, dienst, bedrijf, organisatie of evenement die toebehoort aan iemand anders;

2. een naam of bijnaam van een beroemd persoon (levend of dood);

3. die inbreuk maakt of kan maken op de merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde indien gebruikt op persoonlijk aangepaste producten;

4. die bedreigend zijn, geweld uitlokken, lasterlijk, obsceen, discriminerend, opruiend, pornografisch of anderszins in strijd met de wet zijn.

 

adidas behoudt zich het recht voor om iedere naam, woord of zin (of combinatie daarvan) af te wijzen die in een van bovenstaande categorieën valt of die op ander wijze onacceptabel is voor adidas. Uw bestelling zal dan geannuleerd worden. Daar komt bij dat adidas het recht zal hebben een vergoeding te eisen die gelijk is aan de waarde van de bestelde goederen.

Indien u een bestelling voor een persoonlijk aangepast product (inclusief mi adidas product) plaatst:

a. verklaart en garandeert u dat iedere naam, woord of zin die u gebruikt, upload, indient, kopieert of op andere wijze publiek maakt in combinatie met uw mi adidas product, niet in een van bovenstaande categorieën valt;

b. stemt u ermee in om adidas en de met haar verbonden ondernemingen te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle kosten, uitgaven, schade, verlies en aansprakelijkheden die addias of de met haar verbonden ondernemingen lijdt of zal lijden als gevolg van iedere naam, woord or zin die gebruikt, geupload, ingediend, gekopieerd of op andere wijze door u openbaar gemaakt wordt (inclusief het gebruik van het product zelf);

c. verstrekt u adidas en de met haar verbonden ondernemingen een niet-exclusief, onherroepelijk, royalty-vrij, wereldwijd, volledig sub-licenseerbaar recht om de namen, woorden of zinnen die door u zijn ingediend bij het plaatsen van uw bestelling, te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken en te wijzigen.

 

Alle aankopen van mi adidas (Team) producten zijn onderworpen aan de leveringsvoorwaarden die gelden tussen de gekozen dealer / winkelier, en u. In ruil voor het leveren van de service benodigd voor het personaliseren van uw mi adidas (Team) producten garandeert u ons dat bovenstaande beweringen juist zijn.

Voor zover de bestelling producten betreft die zijn vervaardigd of aangepast volgens door de klant ingediende specificaties, heeft u geen bedenkperiode, herroepingsrecht, recht van retournering of recht op ontbinding (Artikel 46d, lid 4, Boek 7 BW).

Levering

adidas levert de bestelling aan het door u opgegeven adres in Nederland. adidas kan alleen leveren aan een leveradres dat als woon- of kantooradres in gebruik is. Leveringen geschieden op werkdagen die niet als nationale feestdag gelden. Voor elke levering dient getekend te worden voor ontvangst.

adidas heeft het recht, voorzover redelijkerwijs mogelijk, om de bestelling in gedeelten te leveren, zodat u de bestelde producten zo snel mogelijk ontvangt. Er zijn geen extra kosten verbonden aan dergelijke deelleveringen. Mocht u adidas echter zelf verzoeken om de bestelling in delen te leveren, dan kan adidas u extra leveringskosten in rekening brengen. Elke deelbestelling vormt een afzonderlijke koopovereenkomst. Indien adidas een deel te laat levert of er sprake is van een onjuiste deellevering, dan heeft u niet het recht eventuele andere deelbestellingen te annuleren. Op de persoon toegesneden mi adidas producten worden apart van eventuele andere door u bestelde producten geleverd.

De vermelde levertermijnen zijn een indicatie en worden daarom niet gezien als uiterste leverdatum. Het simpele feit dat een levertermijn wordt overschreden, geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Daartoe dient adidas eerst in gebreke te worden gesteld.

Opties bij leveringsproblemen

Indien adidas vóór het sluiten van de koopovereenkomst constateert dat het de bestelde producten niet meer kan leveren, kan adidas u een product aanbieden dat qua kwaliteit, prijs en functie gelijkwaardig is. U bent niet verplicht om het vervangende product te aanvaarden. U kunt het desgewenst binnen 30 dagen op kosten van adidas retourneren (uw recht op herroeping of retournering blijft uiteraard intact).

Indien adidas na het sluiten van de koopovereenkomst constateert dat het de bestelde producten niet meer kan leveren en adidas niet verantwoordelijk is voor deze situatie, dan heeft adidas het recht de koopovereenkomst te ontbinden. adidas stelt u daarvan uiteraard onmiddellijk op de hoogte en vergoedt eventuele door u gedane betalingen.

Wijze van betaling

Op onze Website kunt u informatie vinden over de verschillende wijzen van betaling. adidas controleert voor iedere aankoop uw kredietwaardigheid overeenkomstig de adidas Privacy Policy. Afhankelijk van de uitkomst van deze controle behoudt adidas zich het recht voor een bepaalde betaalwijze te weigeren.

Informatie over geretourneerde producten

Recht van retournering: Behoudens het bepaalde in deze Leveringsvoorwaarden kunt u de ontvangen producten zonder opgaaf van redenen binnen 30 dagen na ontvangst retourneren. De periode van 30 dagen begint op de dag van ontvangst van de bestelling. Alleen producten die niet geschikt zijn voor verzending per pakketpost (bijv. in het geval van omvangrijke goederen), mogen worden geretourneerd door het indienen van een schriftelijk verzoek tot terugname van de producten. Door de producten tijdig te retourneren of door tijdig te verzoeken om terugname van de producten blijft u binnen de termijn voor uitoefening van het recht op retournering. Het retourneren van producten geschiedt voor rekening en risico van adidas. De producten, niet gebruikt en compleet, inclusief hun originele verpakking voorzover dat redelijkerwijs mogelijk is, dienen te worden geretourneerd aan:

 

adidas International Trading B.V.
CDC Rieste
Hildesheimer Strasse 4-10
49597 Rieste
Deutschland

 

Bij geldige retournering in overeenstemming met deze Leveringsvoorwaarden vergoedt adidas het van u ontvangen aankoopbedrag binnen veertien dagen na ontvangst van het product of herroeping van de koopovereenkomst. Bij retournering van een product waarvan adidas meent dat het door een u toe te rekenen handelen of nalaten beschadigd is, of waarvan de kosten anderszins voor uw rekening en risico komen, heeft adidas het recht de vermindering in waarde van het product als gevolg van deze schade in mindering te brengen op het aan u te vergoeden bedrag. U kunt de verplichting tot vergoeding van de verminderde waarde van een product door gebruik vermijden door het niet te gebruiken en door u te onthouden (voor zover redelijkerwijs mogelijk) van handelingen die een negatieve invloed op de waarde ervan kunnen hebben.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

U kunt schriftelijke klachten over het sluiten van de koopovereenkomst of de nakoming ervan aan het volgende adres sturen:

 

adidas klantenservice

Postbus 57

6200 AB Maastricht

 

Indien u een klacht over het sluiten van de koopovereenkomst of de nakoming ervan mondeling wilt indienen, dan kunt u gratis bellen naar 0800-0201240 .

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van adidas tot u alle aan adidas verschuldigde bedragen, op grond van een of meer overeenkomsten, volledig heeft voldaan, inclusief de betaling van kosten, zelfs van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. Het is u niet toegestaan producten te verkopen, van de hand te doen of te bezwaren totdat de eigendom ervan op u is overgegaan.

Toepasselijk recht

Op de koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Onderhoud van producten

adidas wijst u op de etiketten met was- en onderhoudsvoorschriften van de producten. adidas is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist behandelen van producten, waaronder begrepen handelen in strijd met de voorschriften.

Informatie over batterijen

In sommige door adidas verkochte producten zitten batterijen.

Het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor geeft duidelijk aan dat er sprake is van wegwerpbatterijen of oplaadbare batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten. De chemische aanduidingen van de desbetreffende gevaarlijke stoffen worden eventueel vermeld onder de vuilnisbak met het kruis erdoor. Voorbeelden zijn (Pb) lood, (Cd) cadmium en (Hg) kwik.

Oude wegwerpbatterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid. U kunt deze gratis inleveren bij het gemeentelijke afvalbrengstation of bij winkels. U kunt de gekochte wegwerpbatterijen/herlaadbare batterijen ook na gebruik aan ons retourneren (zonder apparaat). Zorg dan wel voor voldoende frankering.