• Vragen?

    Onze adviseurs helpen je graag. Bel gratis.

    0800 - 02 01 240 Ma t/m vr: 9.00-21.00 uur

adidas Voorwaarden voor websitegebruik

Leest u deze voorwaarden voor websitegebruik (Voorwaarden) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele informatie van adidas op sociale media websites (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, Facebook en Twitter) (hierna gezamenlijk: de Site). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de Site, evenals op de Content (zoals hierna gedefinieerd), inlichtingen, adviezen en/of diensten die u geleverd worden op of via de Site. Door op de Site te komen en er gebruik van te maken, geeft u aan volledig in te stemmen met deze Voorwaarden, naast eventuele andere wet- en regelgeving die van toepassing is op de Site en internet. Indien u niet volledig met deze Voorwaarden akkoord gaat, wordt u verzocht de Site te verlaten.

Exploitant van de Site

De Site wordt geëxploiteerd door adidas International Trading B.V., Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nr. 33305842 (adidas).

Content op de Site

Alle Content die voorkomt of getoond wordt op de Site, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, logo’s, pictogrammen, handelsmerken, tekst, grafische voorstellingen, foto’s, beelden, bewegende beelden, geluid, illustraties en programmatuur (Content), is eigendom van adidas AG, aan haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers en/of haar content leveranciers. Alle elementen van de Site, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, het algemene ontwerp en de Content, zijn beschermd op grond van het auteursrecht, persoonlijkheidsrechten, handelsmerken en andere wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor zover toegestaan op grond van deze of een andere overeenkomst met adidas, is het verboden delen of elementen van de Site of de Content ervan te kopiëren of door te sturen via enig middel. De Site, de Content ervan en alle naburige rechten blijven de exclusieve eigendom van adidas AG, aan haar gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle rechten dienaangaande worden voorbehouden.

Auteursrecht en Handelsmerken

Het auteursrecht op alle Content is en blijft de eigendom van adidas AG, aan haar gelieerde ondernemingen c.q. haar licentiegevers. Behoudens voorzover anders aangegeven in specifieke stukken binnen de Site, bent u bevoegd om op de Site aangetroffen documenten, geluids- en filmmateriaal in te zien, af te spelen, af te drukken, en te downloaden, doch uitsluitend voor persoonlijke informatieve, niet-commerciële doeleinden. U mag geen materiaal wijzigen en geen Content kopiëren, verspreiden, verzenden, ten uitvoer brengen, vermenigvuldigen, publiceren, overdragen of verkopen c.q. in licentie geven of er afgeleide werken van maken. Behoudens voorzover bij wetgeving aangaande auteursrecht is toegestaan, mag u geen Content hergebruiken zonder eerst instemming van adidas te verkrijgen. In het kader daarvan is het gebruik van dergelijk materiaal op andere websites of een op een netwerk aangesloten computeromgeving verboden. U verwijdert geen mededelingen over de auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomskenmerken van op de Site aangetroffen materiaal.

Mocht u overgaan tot het downloaden van programmatuur (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, screensavers, smartphone applicaties, pictogrammen, video’s en achtergronden) van de Site, dan is voor de programmatuur, waaronder begrepen eventuele bestanden, in de programmatuur verwerkte of door de programmatuur gegeneerde beelden, en met de programmatuur gepaard gaande gegevens (hierna gezamenlijk: Programmatuur) aan u door adidas een licentie verleend. adidas draagt de eigendom op de Programmatuur niet aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de Programmatuur wordt vastgelegd, maar adidas blijft het volle eigendomsrecht op de Programmatuur en alle intellectuele eigendomsrechten daarop behouden. Het is u niet toegestaan over te gaan tot herdistributie, verkoop, decompilatie, reverse engineering, disassemblage van de Programmatuur of deze anderszins tot een voor de mens leesbare vorm te reduceren.

Alle handelsmerken, dienstmerken, logo’s en handelsnamen van adidas die verschijnen op producten, productverpakkingen en/of op de Site van adidas, al dan niet ingeschreven (waaronder begrepen, zonder beperkt te zijn tot: het woordmerk "adidas", "the 3-Bars logo", "the Trefoil logo", "the Globe", "the 3-Stripes mark") (de Handelsmerken) blijven de exclusieve eigendom van adidas AG, aan haar gelieerde ondernemingen c.q. haar licentiegevers en zijn beschermd door de toepasselijke merkenwetgeving en –verdragen. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van adidas is het verboden Handelsmerken op enigerlei wijze te gebruiken, te kopiëren, te vermenigvuldigen, opnieuw uit te geven, te uploaden, te plaatsen, te verzenden, te distribueren, of te wijzigen, waaronder begrepen in advertenties of enigerlei vorm van publiciteit met betrekking tot de verspreiding van materialen op de Site. Het gebruik van een of meer van de Handelsmerken op andere websites of in een op een netwerk aangesloten computeromgeving, zoals de opslag of vermenigvuldiging van (een deel van) de Site op externe internetsites of het maken van links, hypertext, links of deeplinks tussen de Site en andere internetsites, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van adidas.

Afwijzing van garanties

De Site en de Content worden verstrekt in de huidige vorm ('as is') en zonder enigerlei vorm van garantie. De informatie op de Site is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken, en is geen advies.

adidas garandeert niet dat de op de Site aanwezige informatie en/of faciliteiten juist, volledig en actueel zijn, of dat de Site ononderbroken en foutloos werkt, of dat de Site of de server, via welke de Site beschikbaar is, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. adidas stelt geen specifieke IT infrastructuur of verbinding ter beschikking. Daarom kan adidas ook niet verklaren of garanderen dat de Site ononderbroken werkt of vrij van fouten zal zijn. adidas onthoudt zich tevens van garanties en verklaringen over het gebruik van de materialen op de Site wat betreft hun juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, nut, tijdloosheid, betrouwbaarheid of anderszins, steeds voor zover toegestaan bij wet.

Aansprakelijkheidsbeperking

Het gebruik van de Site door u is voor eigen risico. Noch adidas, noch haar functionarissen, directieleden of tussenpersonen of anderen betrokken bij het maken, produceren en afleveren van de Site zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade, speciale, gevolgschade of andere schade als gevolg van het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Content op de Site, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of andere onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de Site, of de prestatie van de producten, of anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden, zelfs indien adidas is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Links naar derden

Voor uw gemak, en om het gebruik van de Site te verbeteren, kunnen er van tijd tot tijd links op staan naar websites die bij derden in eigendom en in beheer zijn. Via deze links verlaat u de Site en de diensten van adidas, en deze links vallen ook buiten de zeggenschap van adidas. Dit zijn onder meer links naar partners die gebruik mogen maken van de Handelsmerken als deel van een marketingsamenwerkingsovereenkomst. De sites waar u met de link naar wordt doorverwezen, hebben hun eigen afzonderlijke privacybeleid en adidas is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de content en activiteiten van deze sites. Indien u deze sites bezoekt of uzelf daar toegang tot verschaft, is dit geheel op eigen risico.

N.B. deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers sturen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie opvragen, en u wordt daarom geadviseerd om vóór gebruik ervan de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid te controleren.

Misbruik van de Site

Het is verboden de Site te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van door Gebruikers Geproduceerde Content (hierna gedefinieerd) die (mogelijk) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden maakt, of die dreigend, vals, misleidend, opruiend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, discriminerend of illegaal is dan wel gedrag kan vormen c.q. kan aanzetten tot gedrag dat strafbaar wordt geacht, de rechten van anderen schendt of anderszins aanleiding kan zijn voor civielrechtelijke aansprakelijkheid of wetgeving overtreedt. adidas kan u te allen tijde, naar eigen inzicht, de toegang tot de Site ontzeggen en dat omvat ook situaties waarin adidas meent dat het gebruik van de Site door u strijdig is met deze Voorwaarden en/of toepasselijke wetgeving.

Het is tevens verboden de Site te gebruiken voor advertentiedoeleinden of om zakelijke voorstellen te doen.

Door Gebruikers Geproduceerde Content

Alle meningen, opmerkingen, commentaar, artwork, grafische voorstellingen, foto’s, links, vragen, suggesties, informatie, video’s en andere materialen die u of andere gebruikers van de Site op de Site plaatsen of verzenden met gebruikmaking van de Site (door Gebruikers Geproduceerde Content) worden geacht niet-vertrouwelijk, niet-persoonsgebonden en niet-bedrijfsgebonden te zijn. Dientengevolge heeft adidas het niet-exclusieve, royaltyvrije recht om door Gebruikers Geproduceerde Content te gebruiken, te kopiëren, te distribueren en bekend te maken aan derden, ongeacht het doel ervan, in iedere vorm en wereldwijd. U erkent en stemt ermee in dat adidas alleen handelt als passief kanaal voor de distributie van de door Gebruikers Geproduceerde Content en dat zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens u of derden voor de inhoud of juistheid van de door Gebruikers Geproduceerde Content. adidas zal niet de door Gebruikers Geproduceerde Content zoals door u openbaargemaakt doorlopend monitoren en zal ook niet bemiddelen tussen gebruikers. Evenmin heeft adidas de verplichting om dit te doen. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande, erkent u en gaat u ermee akkoord dat opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie die tot uitdrukking komt in of opgenomen is in door Gebruikers Geproduceerde Content niet per se mag worden gezien als opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie van adidas. Gebruik van de door Gebruikers Geproduceerde Content door u is geheel voor eigen risico. U verklaart en garandeert dat door Gebruikers Geproduceerde Content die door u wordt geplaatst of verzonden origineel is en geen kopie betreft van werk van derden of anderszins inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden en geen lasterlijke of kleinerende mededelingen bevat. U gaat ermee akkoord adidas en aan haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren en gevrijwaard te houden voor alle (on)kosten, schadevergoeding, verliezen en aanspraken die worden gemaakt of geleden door adidas of aan haar gelieerde ondernemingen als gevolg van door Gebruikers Geproduceerde Content die door u is geplaatst of verzonden, of enig ander gebruik van de Site door u.

adidas behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht, om (alle of een deel van) door Gebruikers Geproduceerde Content, die door u is geplaatst of verzonden, en waarvan adidas meent dat het niet in overeenstemming met deze Voorwaarden is (waaronder begrepen materialen die (mogelijk) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden), of anderszins voor adidas onaanvaardbaar is.

U komt hierbij overeen adidas terstond schriftelijk in kennis te stellen (kijk voor contactgegevens hierna onder het kopje Hoe kunt u met ons in contact komen) van Gebruikers Geproduceerde Content (of andere Content) die in strijd is met deze Voorwaarden. U verklaart hierbij adidas zoveel informatie te verstrekken als nodig is voor adidas om te onderzoeken of die Gebruikers Geproduceerde Content (of andere Content) in strijd is met deze Voorwaarden. adidas verklaart zich te goeder trouw te zullen inspannen om bedoelde klacht te onderzoeken en neemt die actie die adidas nodig acht. Echter, adidas geeft geen garantie dat zij bedoelde Gebruikers Geproduceerde Content of andere Content (geheel of gedeeltelijk) zal blokkeren of verwijderen.

Ongevraagde ideeën

Het is vast beleid bij adidas zich te onthouden van het beoordelen of aanvaarden van ongevraagd ontvangen ideeën, uitvindingen, ontwerpen en/of andere materialen met betrekking tot het bedrijf van adidas (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, schoeisel, kleding, sportartikelen en diensten), ongeacht of deze bestaan uit tekst, beelden, geluiden, programmatuur, informatie of anderszins (Materialen) van personen buiten adidas. Om die reden verzoeken wij u geen Materialen op de Site te plaatsen of deze per e-mail of op andere wijze aan adidas te sturen.

Hoe kunt u met ons in contact komen

Indien u vragen of opmerkingen over de Site of deze Voorwaarden heeft, of indien u een klacht over de Site (of de Content ervan) wenst te maken, klik dan hier.

Wijzigingen in de voorwaarden

adidas behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht, te allen tijde deze Voorwaarden te veranderen, aan te passen, delen daaraan toe te voegen of daaruit te verwijderen. Controleer met enige regelmaat of er wijzigingen zijn aangebracht in deze Voorwaarden. Indien u de Site blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze Voorwaarden zijn opgetreden, houdt dit in dat u deze gewijzigde Voorwaarden aanvaardt.

Deelbaarheid

Elke bepaling in deze Voorwaarden wordt afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar uitgelegd. Indien een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet rechtens afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn, zonder de afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden aan te tasten.

Aankopen

Indien u producten via de Site wilt bestellen, verzoeken wij u de Leveringsvoorwaarden te lezen.

Toepasselijke Wetgeving en Rechtsbevoegdheid

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, en u en adidas onderwerpen zich hierbij aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.